NL    FR

Technische informatie

De normale standaardafmetingen van een deurblad zijn:

 • Deurhoogte: 2015 – 2115 – 2315 mm

 • Deurbreedte: 630 – 680 – 730 – 780 – 830 – 880 – 930 mm

 • Deurdikte stijldeuren: 40 mm

 • Deurdikte vlakke deuren: 39 à 40 mm

De overgrote meerderheid van deuren, die op de Belgische markt gebruikt worden, zijn stompe deuren. Een stompe deur is een deur die geheel binnen de sponning van het kozijn (of het dagstuk) valt.

Haaksheid van de deur.

Met behulp van een winkelhaak (met een nauwkeurigheid van 0,5 mm per 500 mm) die op elke hoek van de deur gelegd wordt, kan de rechthoekigheid van de deur bepaald worden tot op 0,1 mm nauwkeurig.

Scheluwte is de mate van uitbuiging van de deur waarbij één hoek van de deur niet ligt in het vlak dat gevormd wordt door de overige drie hoeken. Eén van de 4 hoeken vertoont dus een uitbuiging. Voor de meting kan dezelfde lat gebruikt worden als aangegeven bij Kromming met dienst verstande dat de gebogen hoek gemeten wordt.

Is de vervorming van de deur in lengte en/of breedte, loodrecht op het vlak van de deur gemeten. Met behulp van een metalen dan wel houten, perfekt rechte lat die minimaal dezelfde lengte heeft als de deur, kan de mate van kromming gemeten worden.
De deur wordt in gehangen, iets geopende toestand gemeten door de lat ongeveer 20 mm vanaf de sluitzijde op de deur te houden. Middels een 0,1 mm nauwkeurig meetinstrument (zoals een schuifmaat) kan de kromming op het maximale punt gemeten worden.

De kromming en scheluwte van het deurblad uit het vlak wordt gemeten volgens een Europese norm en dient opgemeten onder volgende voorwaarden:

 • Het kozijn (of dagstuk) dient te allen tijde recht en in het lood te staan.

 • Het afhangen en uitfrezen van de deur werd op deugdelijke wijze uitgevoerd met gebruik van het aangewezen hang- en sluitwerk.

In de gangbare normeringen zijn enkel toleranties vastgelegd voor kromming of scheluwte met betrekking tot vlakke deuren. Voor paneel- en/of stijldeuren zijn geen normeringen vastgesteld en wordt volgens de Europese normen een richtlijn gehanteerd die gebaseerd is op buitendeurnormeringen. Dit houdt in dat voor stijl- en paneeldeuren volgende toleranties gelden :

 • Rechthoekigheid : Max. 1 mm per 500 mm

 • Kromming loodrecht op het deurvlak : Max. 8 mm (9.6 mm *)

 • Uitbuiging van het deurvlak uit het vlak (scheluwte) : Max. 8 mm (9.6 mm *)

‘* Geldt voor 2315 mm hoge deuren

De aanpasbaarheid van binnendeuren wordt bepaald door de deurconstructie. Gezien de zeer uitgebreide deurenselectie en de veelheid aan constructietypes bevelen wij aan via uw verdeler hieromtrent informatie op te vragen, ingeval u daarover raad zou nodig hebben.

Beschrijving van de waarborgregeling
Hierna vindt u de garantiebepalingen, die volgens de Europese normering gelden voor binnendeuren en als dusdanig door ons worden toegepast. De waarborg op binnendeuren (zoals voor alle interieurproducten) bedraagt 1 jaar. De fabrikant waarborgt de initiële deurkoper dat elke deur wordt geproduceerd overeenkomstig de industrienormen UNE-EN-951:1999 en UNE-EN-952:2000, die gelden op het ogenblik van haar productie. Overeenkomstig deze waarborg zal de fabrikant binnen 1 jaar na levering vanuit de productiefabriek elke deur herstellen of vervangen, die mankementen vertoont in het materiaal of vakmanschap.
In het geval de deur niet onder waarborg valt, kan de koper ervoor opteren om binnen het jaar na het verlaten van de productiefabriek een nieuwe deur te kopen tegen 70 % van de detailprijs, waartegen de oorspronkelijke deur aangekocht werd. Deze deurenwaarborg dekt geen andere componenten of materialen, d.w.z. diegene die niet door de fabrikant zelf werden geproduceerd. Desgevallend kan de koper zich enkel beroepen op de waarborgen die door de fabrikanten van bewuste componenten of materialen aan de deurenfabrikant verleend werden. Fabrikant draagt geen verantwoordelijkheid voor transportkosten, verhuis, plaatsing of afwerking van de originele of vervangdeur tenzij deze door de fabrikant zelf verkocht of geleverd is inclusief plaatsing en/of afwerking. In dit laatste geval wordt deur vervangen in de hoedanigheid dat ze initieel werd gefabriceerd en aan verdeler geleverd werd. De fabrikant draagt geen verantwoordelijkheid voor indirecte, oorzakelijke kosten of bijkomende schade noch voor enig welk ander bedrag dat de prijs van het goed op het ogenblik van verkoop overschrijdt.
De producent is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden in de producten die voortvloeien uit tekeningen, designs of specificaties die door koper zelf werden aangeleverd. Op deze waarborg kan ook geen aanspraak gemaakt worden indien de totale prijs van de geleverde goederen niet werd voldaan op de overeengekomen betalingsdatum. De waarborg is onderheving aan producttoleranties, die algemeen geldig zijn. Daarom is stricte naleving van door de fabrikant voorgeschreven stockerings-, plaatsings- en onderhoudsinstructies noodzakelijk.

Formulering van klachten
Klachten moeten schriftelijk overgemaakt worden binnen de garantieperiode. Ze dienen vergezeld te zijn van de aankoopfaktuur of het aankoopbewijs. Productiefouten of – onvolkomenheden dienen gerapporteerd vooraleer een deur afgewerkt, behandeld en geplaatst wordt of vooraleer gelijk welk herstelwerk wordt aangevat. Klachten moeten gedateerd zijn, de aard van het probleem specifiëren en de naam en telefoonnummer van de persoon, die de klacht formuleert, te vermelden.

Inspectie
Fabrikant behoudt zich het recht voor om binnen een termijn van minstens 60 dagen de deur, die het voorwerp van een klacht uitmaakt, door een aangestelde afgevaardigde te laten inspecteren.

Uitsluitingen
Vallen niet onder waarborg:

 • Onoordeelkundige behandeling of uiterlijke verschijning van het product, die te wijten is aan het niet naleven van de door fabrikant aanbevolen instructies inzake behandeling, afwerking en plaatsing.

 • Natuurlijke variaties in tonaliteit/kleur en/of houtstructuur.

 • Delaminering of fouten die voortvloeien uit een gebrek aan bescherming of een poriënvullende voorbehandeling van alle deurvlakken van de deur of bij deuren die blootgesteld worden aan ongewone schommelingen in omgevingstemperatuur en vochtigheid. Dit is met inbegrip van blootstelling aan de zon, sneeuw en regenval.

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage ingevolge gebruik, inclusief slijtage en degradatie van de afwerking en welke schade derhalve niet haar oorsprong vindt in het materiaal of vakmanschap bij de samenstelling van de deur.

 • Krimpen, zwelling, extern impact of onvolkomenheden in het deuroppervlak in de loop van de tijd als gevolg van de blootstelling aan variërende klimatologische of omgevingsomstandigheden.

 • Kromming of scheluwte in het deurvlak die voor deuren tot 2110 x 925 mm tot maximum 8 mm bedragen. Tot maximum 10 mm voor deuren die hoger of breder zijn dan 2110 x 925 mm.

 • Kieren van niet meer dan 1 mm tussen stijlen en regels.

 • Deuren, die niet gestockeerd werden, overeenkomstig de Voorschriften inzake Behandeling, Afwerking en Plaatsing.

 • Deuren, die langer dan 12 maanden gestockeerd werden.

 • Het uitzicht van deuren, die na levering en/of op de werf afgewerkt worden.

 • Deuren, die door derden aangepast werden met uitzondering van het uitfrezen van de deuren met het oog op plaatsing – tenzij de gebruikte machines zelf de schade of defecten hebben veroorzaakt.

 • Onverenigbaarheid tussen de deuren en het gebruikte beslag.

 • Productfouten, die veroorzaakt worden door onaangewezen plaatsing.

 • Schade die voortvloeit uit het inkorten of versmallen van deurbladen met meer dan 20 mm.

 • Onvolkomenheden die voortvloeien uit kromming of het niet oplijnen van deurkozijnen of blokkaders, waarin deur werd opgehangen evenals gebreken in het op- en afhangen zelf.

 • Schade veroorzaakt bij poging tot herstelling van het product, indien de herstelling niet door fabrikant zelf of zijn afgevaardigde werd uitgevoerd.

 • Om het even welke staat van het product, die haar oorsprong vindt in verwaarlozing of het gebrek aan aangewezen onderhoud.

 • Schade aan glas.

Nota: Ingeval van kromming of scheluwte kan de fabrikant gelijk welke actie of inspectie uitstellen voor een periode van maximaal 12 maand opdat deur zich aan normale omgevingsomstandigheden inzake temperatuur en vochtigheid kan aanpassen. Deze waarborg dient dusdanig begrepen dat deze de maximum aansprakelijkheid van fabrikant dekt. Afgevaardigden van fabrikant, distributeurs noch andere verkopers zijn gemachtigd de waarborgbepalingen te wijzigen.

Deuren worden geproduceerd met behulp van de meest geavanceerde technologische hulpmiddelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onder andere fineer van meubelkwaliteit, die beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Behandel en werk uw deur met zorg af, zodat u er levenslang voldoening van heeft.
Lees daarom aandachtig de instructies hierna.

Algemeen
Om het meeste nut uit uw aangekochte deur te halen, zijn een oordeelkundige behandeling vóór en tijdens plaatsing, het gebruik van goede afwerkingsmaterialen en periodisch onderhoud vereist. Opdat u van waarborg zou kunnen genieten, is het essentieel dat deur afgewerkt wordt volgens de regels van de kunst. Volg de instructies nauwgezet na, inzonderheid wat het poriëvullen van alle zes de deurzijden betreft. Speciale aandacht dient gegeven aan het opschuren en beschermen van deurdelen die verzaagd, verkleind of eventueel gebeiteld worden. Gekleurde of gebeitste deuren dienen periodisch gehervernist zodat vochtschade vermeden wordt. Onderaan vindt u een aantal specifieke richtlijnen wat deurafwerking betreft. Het involgen van deze voorschriften zal er toe bijdragen dat uw deur er altijd zo mooi mogelijk uitziet en dit uitzicht ook doorheen de tijd zal behouden.

Behandeling en stockage

 • Behandel de deuren net zoals u een meubel zou behandelen. Schade ten gevolge van behandeling wordt niet als een productiefout beschouwd.

 • Behandel de deuren met propere handschoenen. Blote handen kunnen namelijk olievlekken achterlaten.

 • Stapel deuren altijd vlak op een vlakke ondergrond in een droge omgeving, die afdoende geventileerd wordt.

 • Stel deuren niet bloot aan licht. Zorg voor ventilatie, maar bescherm deuren met een ondoorzichtige verpakking, zodat verkleuring vermeden wordt. Houd verpakking schoon.

 • Deuren worden best niet opgeslagen in ruimtes waar ze aan extreme warmte en/of vochtigheid onderhevig zijn. De relatieve vochtigheidsgraad mag niet minder dan 25 % en niet meer dan 55 % bedragen. De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 10° of hoger dan 32° C.

 • Verwarming van de opslagruimte is nodig bij extreem koud of vochtig weer.

 • Indien mogelijk, verpak deuren in krimpfolie of karton vooraleer ze naar de werf te brengen. Het is aan te bevelen deuren niet op de werf te leveren vooraleer deze vrij is van vocht dat vrijkomt uit pleister-, beton-, vloer- of tegelwerken. Overdreven vochtigheid of droogte kan tot aanzienlijke beschadiging van een deur aanleiding geven.

 • Sleep deuren niet over mekaar, noch over andere oppervlakken. Wanneer deuren dienen verschoven of verplaatst, til ze dan op en draag ze. Doet dit bij voorkeur met 2 personen.

 • Zet deuren niet schuin of hellend tegen een muur.

 • Controleer elke deur bij ontvangst. Verwijder afdrukken, behandelingsvlekken, vochtvlekken of verkleuring door het opschuren van alle deurvlakken met fijnkorrelig schuurpapier.

 • Verwijder alle stof, zaagresten of ander materiaal dat zich op de deur bevindt. Gebruik een stofvod voor het verwijderen van sporen van los vreemd materiaal. Indien u perslucht zou gebruiken, zorg en dan voor dat de drukleiding geen vocht of water bevat. Dit kan vlekken in de vernis- of fineerlaag veroorzaken.

 • Deuren dienen zich aan te passen aan de relatieve vochtigheid van de ruimte waar ze zich uiteindelijk zullen bevinden, vooraleer ze afgewerkt of geplaatst worden. Deuren acclimatiseren best 48 uur vooraleer ze verder afgewerkt worden.

 • Deuren dienen afgewerkt en beschermd te worden vanaf het ogenblik dat ze uitgefreesd en ingekast zijn en vooraleer ze geplaatst worden.

 • Gebruik nooit staalwol om een deur op te schuren.

 • Bepaalde houtsoorten zijn gevoeliger voor de invloed van licht. Deze vereisen daarom bijkomende bescherming tegen zonlicht of UV stralen. Dit geldt inzonderheid voor o.a. Sapeli, Kerselaar en Notelaar.

Deurafwerking op de werf

 • Alle deurvlakken met zorg voorschuren in de richting van de houtnerf.

 • Reeds gegrondlaagde lakdeuren dienen tussengeschuurd te worden vooraleer de dekkende eindlak wordt aangebracht. Voor een perfecte afwerking raden wij aan na het tussenschuren van de grondlaag opnieuw een grondlaag aan te brengen.

 • Alle deurzijden met inbegrip van boven- en onderzijde dienen geporiënvuld of beschermd te worden, zodat ze tegen indringend vocht bestand zijn. Bij gebreke daaraan kan de deur vochtigheid absorberen en vervalt uw waarborg.

 • De afwerkingslagen dienen aangebracht te worden in een droge en warme ruimte, die goed geventileerd wordt.

 • Leef steeds de aanbeveling van de afwerkingsproductfabrikant na.

 • Gebruik van kwalitatieve afwerkingsproducten en –hulpmiddelen zullen u steeds het beste resultaat opleveren.

 • Gebruik geen olie-gebaseerde en diep indringende afwerkingsproducten op fineerdeuren.

 • UV droging wordt enkel voor watergebaseerde afwerkingsproducten aanbevolen. Indien watergebaseerde afwerkingsproducten of lak gebruikt worden, dan is een uitstekende ventilatie nodig. Te lange droogtijd kan het delamineren van fineer veroorzaken.

 • Bespreek altijd vooraf met uw leverancier of vernissen geschikt zijn voor de afwerking van massief houten of fineerproducten.

 • Opdat een deur goed beschermd zou zijn, raden wij aan 2 lagen polyurethaan satijnvernis op alle deurzijden aan te brengen.

 • Breng een eerste laag halftransparante beits aan op de deurvlakken en zijkanten. Volg daarbij nauwgezet de voorschriften van de fabrikant van de afwerkingsproducten wat mengverhoudingen met solventen, de verschillende stappen en de aan te brengen hoeveelheid betreft.

 • Laat 24 uur drogen.

 • Breng dan één of twee lagen satijnvernis op de deurvlakken aan. Laat drogen na elke laag en schuur de deurvlakken voor de volgende afwerkingslaag wordt aangebracht.

 • Indien zich na het beitsen onvolkomenheden manifesteren (zoals lijmvlekken bv.) dienen deze uitgeschuurd of gecorrigeerd vooraleer vernis- of eindlagen aan te brengen. Nadien is herstelling niet meer mogelijk.

Algemeen
Alle lakdeuren uit ons assortiment worden geleverd met een witte primer grondlaag in 2 componenten polyurethaan samenstelling.
Daarom zijn deuren geschikt om afgelakt te worden met zowat alle synthetische en watergedragen lakken.

Afwerkingsinstructies

 • De deur zeer goed reinigen en ontvetten. Vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.

 • Gebruik voor de reiniging een milieuvriendelijke ontvetter met alle goede eigenschappen van een synthetische thinner.

 • Opschuren met schuurpapier korrel 220-240 of scratchpads. Pads zijn gemakkelijk in gebruik en leveren een goed resultaat.

 • Werk onvolkomenheden weg en plamuur beschadigingen of kwetsuren vanwege extern impact bij.

 • Dusdanig schuren dat de toplaag ruw aanvoelt. Zodoende wordt een goede hechting gegarandeerd.

 • Oppervlakte stofvrij maken met een droge doek of zachte borstel.

 • Wij adviseren met aandrang een nieuwe grondlaag aan te brengen, zodat u over een foutvrij oppervlak beschikt.

 • Schuur dan deur opnieuw tussen met een fijne korrel 220-240.

 • Schilder de profielen, randen, hoekverbindingen, glaslatten (beide zijden !) eerst met een borstel.

 • De deur daarna minimaal tweemaal aflakken met een roller met voldoende droogtijd tussen de laklagen. Volg daarbij de aanwijzingen op de verfverpakking.

 • Tussentijds de laklaag opschuren met scratchpad of schuurpapier 240.

 • Deuren dienen best binnen 8 dagen na levering volledig en aan alle 6 de zijden en in alle boringen en infrezingen afgewerkt te worden.

 • Schilder uw deuren nooit:

  • bij een luchtvochtigheid boven 85 % (vooral bij onlangs bezette ruimtes)

  • bij omgevingstemperaturen beneden 8°

  • in volle zon

 • Overige behandelingstips:

  • Indien u een donkere aflakkleur gaat gebruiken, is het geraadzaam een extra donkere primer (grondlaag) te gebruiken.

  • Deuren met houtnerfstructuur altijd in de richting van de houtnerfstructuur schuren.

  • Bij fineerdeuren adviseren wij uitsluitend handmatig te schuren.

  • Volg te allen tijde de instructies zoals vermeld op de verpakking van het afwerkingsproduct.

  • In het uitzonderlijke geval dat een paneel licht zou rammelen, is dit een volkomen normaal verschijnsel. Na het aflakken is door het binnendringen van de verf dit rammelen verdwenen.

  • Onderhoud jaarlijks de afwerklaag van de deur en het beglazingssysteem indien nodig.

logo_breen_belgium

De binnendeur die klopt

© Breen Belgium BV
Ontwerp & realisatie: Vannaam